Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σψμάτων γα το ΟΤ 1059 πόλης Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤ 1059 ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 11.000, € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 173/2023
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΣΑΤΑ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27-10-2023 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-10-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www. cityof kozani. gov .gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( PDF / XML )