Επιστροφή

Διαβούλευση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης (ΣΒΑΑ) 2021 - 2027

Εισαγωγή

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κοζάνης (ΣΒΑΑ) 2021 - 2027 παροτρύνει κάθε πολίτη, σύλλογο, ομάδα δράσης / πρωτοβουλίας,  να συμμετάσχει με ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν τον Δήμο και τους φορείς της πόλης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα της αστικής περιοχής, τις υποδομές και τις υπηρεσίες και συνολικά την ποιότητα ζωής.

Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Κοζάνης είναι η λειτουργική αναβάθμιση της πόλης και η επίτευξη όσον το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και η διασφάλιση της ποιότητας αυτής για τις μελλοντικές γενιές.

Περιοχή Παρέμβασης

Η αστική περιοχή που προτείνεται ως περιοχή παρέμβασης για την εφαρμογή δράσεων στην Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027  περιλαμβάνει ολόκληρη την πόλη της Κοζάνης ενώ την προηγούμενη περίοδο οι παρεμβάσεις εστιάζονταν  στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στην περιοχή του ΟΣΕ. 

Η προτάσεις που αναμένεται να κατατεθούν από τους πολίτες, τις συλλογικότητες και τους φορείς της πόλης, σε συνδυασμό με τις προτάσεις και την εξειδίκευση εφαρμογής μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τις προβλέψεις του ΓΠΣ, και τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Κοζάνης θα καθορίσουν στη συνέχεια τις επιμέρους περιοχές χωροθέτησης έργων και δράσεων.

 

Η συμμετοχή σας στην διαβούλευση μπορεί να γίνει υποβάλλοντας τα σχόλιό σας στην παρούσα πλατφόρμα πατώντας "Υποβολή για δημοσίευση" ή κατεβάζοντας το παρακάτω συνοδευτικό αντίστοιχο έντυπο, συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi@cityofkozani.gov.gr. Η δημοσίευση των σχολίων σας στην πλατφόρμα προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον υπεύθυνο διαβούλευσης.

 

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης  : 29-09-2023


Λήξη δημόσιας διαβούλευσης      : 13-10-2023

 

Συνοδευτικά Έγγραφα: