Επιστροφή

Αποτελέσματα ανακοίνωσης Πρόσληψης (Αρ. Ανακ. 23799/24-08-2020) με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης

Αναρτήθηκαν σήμερα Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2020-2021.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση, που δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sxolk@cityofkozani.gov.gr και με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ