Επιστροφή

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2020-2021.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση, που δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sxolk@cityofkozani.gov.gr και με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ώρες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ώρες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 6 ώρες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ