Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για αναβάθμιση ηχητικού / φωτιστικού / σκηνογραφικού εξοπλισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 207.931,78 € συμπεριλαμβανομένου φΠΑ 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με την 183/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 , στο ποσό των 207.931,78 €
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 6404/4-3-2022 (ΑΔΑΜ22REQ010164882) ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. και έλαβε α/α 410 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00510106
Η σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων με βάση την με αρ. πρωτ. 4910/20-12-2021 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5075966
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Συστημικός αριθμός: 177041

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική προκήρυξη

Μελέτη

Πίνακας συμμόρφωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( PDF / XML )