Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ο Δήμος Κοζάνης

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης - Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης", ο Δήμος Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και ιστορική έδρα την Αιανή από τους πρώην Δήμους και νυν δημοτικές ενότητες:

  • Αιανής
  • Ελίμειας
  • Κοζάνης
  • Ελλησπόντου
  • Δημητρίου Υψηλάντη

Ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου Κοζάνης είναι 71.338 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης  ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 429/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διακρίνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, που είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου, και στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δήμο Κοζάνης είναι 534, εκ των οποίων  278 μόνιμοι υπάλληλοι, 133 ιδιωτικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου, 2 δικηγόροι με έμμισθη εντολή.