Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης: Πρόχειρος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υποστήριξη λειτουργίας του λογιστηρίου

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλεφωνικό Κέντρο 24610-24062

Fax: 24610-24291
 
 
 

                                                               

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Έχοντας υπ’ όψη, την με αριθμό   66/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)   προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη της λειτουργίας εφαρμογών γενικής λογιστικής με διπλογραφική μέθοδο, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016,(1-1-2016 έως 31-12-2016) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ 23%.  

 
Άρθρο 1
Αντικείμενο εργασίας
 
1.Επίβλεψη Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/1980

α. Επίβλεψη ελέγχου συνδέσεων μεταξύ Γενικής Λογιστικής και περιφερειακών προγραμμάτων (προμηθευτές- πελάτες- μισθοδοσία κλπ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής και την υφιστάμενη νομοθεσία.

β. Ενημέρωση σε νέα θέματα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) Φορολογικής Νομοθεσίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Προμηθειών Δημοσίου και Ευρύτερου δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.

γ. Επίβλεψη τήρησης της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (εγγραφές – εκτυπώσεις βιβλίων, Μητρώο παγίων συμφωνία με Γ. Λ.)

 

2. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο (φορολογικά βιβλία)

α. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης, Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος στη σύνταξη Εκθέσεως Διαχείρισης.

β. Παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

 

 3. Σύνταξη διαφόρων στατιστικών και αναφορών

α. Υποστήριξη της Επιχείρησης σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).

β. Σύνταξη στατιστικών δελτίων και ειδικών αναφορών προς τη διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

γ. Οργάνωση του Οικονομικού αρχείου, του αρχείου αναθέσεων και συμβάσεων της Επιχείρησης και παρακολούθηση ενημέρωσής του,

δ. Υποστήριξη του ελέγχου των υπηρεσιών –προμηθειών με βάση τον προϋπολογισμό

ε. Υποστήριξη της δημιουργίας του σχετικού αρχείου για την πραγματοποίηση των σχετικών συναλλαγών

στ. Υποστήριξη των υπηρεσιών στην εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών εργασιών για την πραγματοποίηση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης.

ζ. Υποστήριξη της παρακολούθησης των συμβάσεων με βάση τον προϋπολογισμό και ενημέρωση της Διοίκησης

η. Υποστήριξη στον έλεγχο των λογαριασμών του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων

θ. Υποστήριξη στην σύνταξη των σχετικών δικαιολογητικών για την κάθε προμήθεια-υπηρεσία-δαπάνη.

 
4. Μισθοδοσία - ΕΑΠ

α. Υπολογισμός μισθοδοσίας για το προσωπικό της επιχείρησης.

β. Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, υπολογισμός εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και κατάθεση Α.Π.Δ.

γ. Καταχώρηση προσλήψεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου.

δ. Παρακολούθηση συμβάσεων προσωπικού.

 
΄ Αρθρο 2
 
Τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Οι παραπάνω εργασίες θα παρέχονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Για την εκτέλεση τους θα υπάρχει υποχρεωτική φυσική παρουσία ενός στελέχους του αναδόχου, μέλους της προτεινόμενης ομάδας εκτέλεσης του έργου, σε καθημερινή βάση στα γραφεία της Επιχείρησης και για τις ώρες από 08:00 έως 16.00. Το στέλεχος αυτό θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και στη διάθεση της Επιχείρησης. Θα οργανώνει και θα τηρεί το γενικό αρχείο, θα παρακολουθεί θέματα νομικής φύσεως, προωθώντας τα στους ειδικούς, θα τηρεί αρχείο συνεργατών και καρτελών με όλα τα στοιχεία του προσωπικού και των καλλιτεχνικών συνεργατών, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις εισπράξεις και τις πληρωμές, θα διενεργεί όλες τις τραπεζικές εργασίες, θα αποδίδει λογαριασμούς κατά τις περιοδείες, θα συντάσσει το μηνιαίο στατιστικό δελτίο, θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή για το τρέχον ημερολόγιο ταμείου.  

 
Άρθρο 3
 
Τρόπος – τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με έκπτωση επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου της υπηρεσίας (έκθεση εργασιών – δαπάνης) που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, Αίθουσα Τέχνης, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.  Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 19.30 μμ .

 
 
Άρθρο 4
 
 Γενικά προσόντα διαγωνιζομένων

 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων, που είναι κάτοχοι πτυχίου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ τάξης τα φυσικά πρόσωπα, τα δε νομικά πρόσωπα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάσει του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98 και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   

 
Άρθρο 5

                                                                                                                             Δικαιολογητικά συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξη μηνών πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού

2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

3.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων ή των μελών της διοίκησης που έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.

Εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται και για τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργοδότης.

4. Άδεια Α΄ τάξης Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, βάση του Ν. 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τους διαγωνιζόμενους Φυσικά Πρόσωπα η του Υπευθύνου Ομάδας Έργου για τους διαγωνιζόμενους νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες.

5. Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από τα Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, βάσει του Ν. 2515/97 και Π.Δ.340/98 για τα διαγωνιζόμενα Νομικά πρόσωπα.

 
 
Άρθρο 6

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

 

Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

Το περιεχόμενο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα εξής;

 

Α. Παρουσίαση της ομάδας, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:

Στελεχιακό δυναμικό, τουλάχιστον (2) ατόμων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι με ανάλογη κατάρτιση και εξειδίκευση στο διπλογραφικό σύστημαιδιωτικών ηΔημοτικών  Επιχειρήσεων και οι οποίοι θα αποτελούν την ομάδα εκτέλεσης του έργου.

Για τη διαπίστωση του επιστημονικού επιπέδου του προσωπικού και των στελεχών θα προσκομισθεί κατάσταση περιέχουσα το βιογραφικό, τα τυπικά προσόντα, τους τίτλους σπουδών, τη σχέση εργασίας εκάστου.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση του έργου θα υπάρχει φυσική παρουσία του στελέχους της προτεινόμενης ομάδας εκτέλεσης του έργου στα γραφεία της Επιχείρησης και για τις ώρες από 08.00 π.μ. έως 16.00 μμ.

Β. Πενταετής  τουλάχιστον εμπειρία του προσφέροντος στην εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος σε επιχειρήσεις του δημοσίου  ή ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποδεικνύεται:

α. Από αναλυτική κατάσταση δραστηριοτήτων που θα επισυνάπτεται στην προσφορά και στην οποία θα φαίνονται οι επιχειρήσεις, το αντικείμενο της συνεργασίας και η διάρκειά της.

β. Από τους ισολογισμούς των ως άνω επιχειρήσεων πέντε  τουλάχιστον χρήσεων.

 

Γ. Έδρα ή υποκατάστημα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο Δήμο Κοζάνης.

 
Άρθρο 7
 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

 

Ι. Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» με κεφαλαία γράμματα και η επωνυμία του ενδιαφερόμενου.

Μέσα σ’ αυτόν τον φάκελο τοποθετούνται: 

Ι.1 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης.

Ι.2. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης.

Ι.3 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν την επωνυμία του ενδιαφερομένου.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

ΙΙ. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

 
 
 
 
Άρθρο 8
 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη προκήρυξη.

Μόλις παρέλθει η προκαθορισμένη ώρα, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών.

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.

Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.

Οι εσωτερικοί φάκελοι της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παραμένουν σφραγισμένοι.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται βάση της χαμηλότερης τιμής που θα προκύψει ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Σε περίπτωση που περισσότεροι πρόσφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει τα πρακτικό του διαγωνισμού.

 
Άρθρο 9
 
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

 Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία και αποφαίνεται.

 
 
Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής του τιμήματος

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνεται ανά τρίμηνο και μετά την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

 
 
 
Άρθρο 11
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης . Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 
Άρθρο 12
Δημοσίευση
 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευτεί εφ’ άπαξ σε μία ημερησία καθημερινή εφημερίδα της Κοζάνης. Παράλληλα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 
Άρθρο 13
Αποβολή αναδόχου

Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης του έργου  η Κοινωφελής επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του αναδόχου (εγγράφως) χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για το εναπομένον χρονικό διάστημα.

 
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΗΛΙΚΙΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ