Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0734-2013 οριστική παραλαβή μελέτης Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης.pdf 86k
1-0735-2013 Τροποποίηση ΕΑΠ 2007 έως 2011 Υποβολή προτάσεων για εντάξεις απεντάξεις έργων.pdf 156k
1-0736-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΔ Κοίλων.pdf 86k
1-0737-2013 Αποδοχή αποδέσμευσης τμήματος ακινήτου ΛΥΣΣΕ.pdf 85k
1-0738-2013 Αίτηση Σιδέρη και ΚΤΕΜΕΚΟ για διαγραφή ποσών.pdf 91k
1-0739-2013 παράταση της 65090.2.10.12 σύμβασης έργου συγκριτική αξιολόγηση προσαρμογή του χωροτοξαικού πολεοδομικού σχεδιασμού.pdf 86k
1-0740-2013 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013.pdf 130k
1-0741-2013 Τροποποίηση Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013.pdf 138k
1-0742-2013 έγκριση έκθεσης ελέγχου διόρθωσης απογραφής έναρξης.pdf 199k
1-0744-2013 μεταβίβαση αρμοδιότητας στους προέδρους δημοτικών και τοπικών κοι.pdf 96k
1-0745-2013 καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών.pdf 87k
1-0746-2013 άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις συναλλαγές λαϊκών αγορών.pdf 94k
1-0747-2013 αποδοχή ποσών από ΥΠΕΘΟ ΣΑΕ 205 για προμήθεια εξοπλισμού ΕΕΕΕΚ και Περιφερειακό δρόμο Κρόκου.pdf 85k
1-0748-2013 έγκριση γενομένων δαπανών που έγιναν και δεν προβλέφθηκαν στο αντίστοιχο τρίμηνο και τροποποίηση δαπανών Δ_ τριμήνου.pdf 135k
1-0749-2013 έγκριση σχεδίου Τουριστικής προβολής Δήμου Κοζάνης βάσει Ν.3498.2006.pdf 109k
1-0750-2013 γνωμοδότηση ΜΠΕ έργου εξωτερικό υδραγωγείο οικισμού Δρεπάνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 98k
1-0751-2013 γνωμοδότηση ΜΠΕ έργου εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 100k
1-0752-2013 έγκριση 49.2013 Κοινωφελούς Επιχείρησης πρόνοιας και μέριμνας για τροποποίηση προϋπολογισμού 2013.pdf 85k
1-0753-2013 Προτάσεις έργων για ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιας και μη δασοπονίας.pdf 86k
1-0754-2013 έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 95k