Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0685-2011 έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2012.pdf 90k
1-0686-2011 Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2012.pdf 111k
1-0687-2011Έγκριση της αριθμ. 35.2011 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.pdf 85k
1-0688-2011Έγκριση παρατασης εκκαθάρρισης επιχείρησης Αιανής.pdf 88k
1-0689-2011 Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της λυθείσας αμιγούς επιχείρησης Τουρισμού Πολιτισμού Αιανής από το Δήμο Κοζάνης.pdf 181k
1-0690-2011 Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο Σύμφωνο Δημάρχων.pdf 100k
1-0691-2011Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ΔΕΥΑΚ ΑΝΚΟ .τηλεθέρμανσης.pdf 779k
1-0692-2011 Έγκριση διόρθωσης στοιχείων απογραφής έναρξης.pdf 105k
1-0693-2011Αναστολή λειτουργίας παιδικού σταθμού Άνω Κώμης.pdf 78k
1-0695-2011Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.(1).pdf 86k
1-0695-2011Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚ..pdf 86k
1-0696-2011Έγκριση τρόπου εκτέλεσης δημοπράτησης για μίσθωση 4 απορριμματοκιβωτίων συμπιέσεως.pdf 79k
1-0697-2011Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Οριζόντια σήμανση οδών.pdf 78k
1-0698-2011Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τ.δ. Κοιλάδας.pdf 79k
1-0699-2011Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου(1).pdf 93k
1-0699-2011Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.pdf 93k
1-0700-2011Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής Επιδεικτικού εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ.pdf 80k
1-0701-2011 Μεταφορά υπολοίπου ΣΑΤΑ σε λειτουργικές δαπάνες.pdf 77k
1-0702-2011 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 138k
1-0703-2011Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες(1).pdf 87k