Επιστροφή

Επισήμανση σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας για την πρόσληψη των καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Κοζάνης επισημαίνει  σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας για την πρόσληψη των καθαριστριών σχολικών μονάδων, ότι  σύμφωνα με την 50175 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 3394/ Τ. Β’/07-08-2020, άρθρο 2 παρ. 7, «Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιες/οι  οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία (σχολική επιτροπή) όπου και απασχολήθηκαν». 

Παρακαλούνται, επομένως, οι υποψήφιες/οι  που δήλωσαν με την αίτηση πρόσληψής τους,  ότι έχουν εμπειρία σε ανάλογη θέση των σχολικών μονάδων και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την προϋπηρεσία τους  στην αντίστοιχη σχολική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, να προσέλθουν στα γραφεία των σχολικών επιτροπών (Αργυροκάστρου 13) με τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση. Χωρίς την αντίστοιχη βεβαίωση η «ειδική εμπειρία» δεν αποδεικνύεται.
Σημείωση: Οι υποψήφιες που έχουν υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τις σχολικές επιτροπές ( δεν απαιτείται να επανέλθουν στην υπηρεσία).