Επιστροφή

Υποχρεώσεις ιδιωτών για τον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς

 

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει για τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο  για τον καθαρισμό χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (Άρθρο 266 του Ν.5037/2023 & Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές χώρων οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού τους, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και να συντηρούν αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2024.

 

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 

Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Τέλος, απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 

Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται να ενημερώνουν σχετικά τον Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος προβαίνει στην ενημέρωση των υπόχρεων  για το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

1. Καταγγελία από πολίτη στο Δήμο.

2. Εξέταση καταγγελίας από το Δήμο.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης αυτού, ο Δήμος επιβάλλει:

-  πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

4. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφη ένσταση στο Δήμο.

5. Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν γίνει αποδεκτή, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. 

6. Στην περίπτωση συμμόρφωσης εντός της άνω προθεσμίας με την υποχρέωση καθαρισμού, ο Δήμος εκδίδει απόφαση μείωσης έως και 50% του προστίμου. 

7. Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή, ο Δήμος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών κατά προτεραιότητα βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και την επιβολή και της δαπάνης του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις.

 

- Για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, προβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές του οικοπέδου , σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου για την άρση του κινδύνου ακόμη και με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον απαιτηθεί.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προς τον οικείο Δήμο, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο προς το σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου.

 

Για τη διαπίστωση της επείγουσας περίπτωσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ενδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα και την ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα, όπως είναι ενδεικτικά:

Ø (α) ο δείκτης επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Ø (β) η σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, 

Ø (γ) τα Τακτικά και τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού ή τα Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα οποία, οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς στην περιοχή.

 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να αιτηθούν τη διενέργεια καθαρισμού με χρέωση της αντίστοιχης δαπάνης στο όνομά τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή από ιδιωτική εταιρία με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση. (π.χ. με φυσική παρουσία, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά).