Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Αναβολή της τυπικής διαβούλευσης για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και τον Οδικό χάρτη για το 2050

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 
    Από το πρακτικό της 08/18-04-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 
    Απόφαση αριθμ. 196/2012
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 

«Αίτημα αναβολής της τυπικής διαβούλευσης στο opengov.gr για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και τον Οδικό χάρτη για το 2050»

                                                                   

 Στην Κοζάνη   σήμερα,   18 Απριλίου 2012, ημέρα της    εβδομάδας   Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, με αριθμό πρωτ. 23.296/12-04-2012, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι   υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα  τριάντα ένα (31) ήτοι:

 
 
Α/Α
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.       

Φλώρος Μάρκος

19.

Μαυροματίδης Δημήτριος

2.       

Γελαδάρης Χαράλαμπος
20.

Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία

3.       

Παφίλης Εμμανουήλ

21.

Μπουμπόναρη Νικολέτα

4.       

Κυριακίδης Κων/νος
22.
Αναστασούδης Αναστάσιος

5.       

Κακουλίδου Ειρήνη
23.

Νανοπούλου Άννα

6.       

Θεοδωρίδης Θεόδωρος

24.

Κύρινας Απόστολος

7.       

Τσανακτσίδης Ευστάθιος

25.

Πεχλιβανίδης Σάββας

8.       

Παπαγεωργίου Ιωάννης
26.
Τοπαλίδης Γεώργιος

9.       

Καραπάτσιος Ευάγγελος

27.

Ανουλίδης Κων/νος

10. 

Βαρέκας Αθανάσιος

28.

Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα

11. 

Κυτίδης Κων/νος

29.

Βαβλιάρας Γεώργιος

12. 
Αποστολίδης Παναγιώτης
30.

Ιωαννίδης Ελευθέριος

13. 

Κουϊμτζίδου Ελπίδα

31.

Πουτακίδης Κων/νος

14. 

Κάτανας Γεώργιος

 
 
15. 

Τζέλλος Γεώργιος

 
ΑΠΟΝΤΕΣ
16. 
Βλάχος Νικόλαος
1.

Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα

17. 
Θεοδωρίδης Νικόλαος
2.
Μουταφίδου Σουλτάνα
18.

Βασδάρης Θεόδωρος

3.
Τουμπουλίδου Παρθένα
 
 
4.
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
 
 
5.
Εμποροπούλου Παρθένα
 
 
6.
Τσανακτσίδης Κυριάκος
 
 
7.
Δεμιρτζίδης Βασίλειος
 
 
8.
Χατζημανώλης Στυλιανός
 
 
 9.
Μητσιάκος Ιωάννης
 
 
10.

Τσιρέκας Κων/νος

 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Πεσλής Ζήσης, Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, 2)Κουφαλέξη – Καραμανώλα Ματίνα, Δ.Κ. Αιανής, 3)Τσιώγκας Γεώργιος, Δ.Κ. Κρόκου

 
 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:, 1)Τσανακτσίδης Γεώργιος, Τ.Κ. Δρεπάνου, 2)Κορκοτίδης Κων/νος, Τ.Κ. Κλείτου, 3)Μιχαηλίδης Ιωσήφ, Τ.Κ. Ποντοκώμης,  4)Παπαδόπουλος Δημήτριος, Τ.Κ. Πετρανών

 

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μάρκου Φλώρου.

 Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη   συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης        Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ακόλουθο θέμα, που τέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο Μαυροματίδη Δημήτριο και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη για «Αναβολή τυπικής διαβούλευσης στο opengov.gr για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό» και ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο Μαυροματίδη Δημήτριο ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:

Τοποθέτηση μου στο Δ.Σ. Κοζάνης [18.4.2012] για ουσιαστική διαβούλευση για τον ενεργειακό σχεδιασμό και αναβολή της διαβούλευσης στο opengov.gr

Συνάδελφοι θέλω να ενημερώσω ότι πέρα των κινητοποιήσεων υπάρχουν συναφή θέματα που πρέπει να προλαμβάνουμε. Πιο συγκεκριμένα έχει βγει από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός με τον Οδικό Χάρτη για το 2050 όπου τίθενται τρία σενάρια ώστε να προσδιορισθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικά μέτρα και πολιτικές για την εκπλήρωση των εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων:

•          Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (Σενάριο ΥΦ) υποθέτει συντηρητική υλοποίηση των πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Προβλέπεται μέτριο επίπεδο περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με το 2005. Προβλέπονται επίσης μέτριες διεισδύσεις τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας ως συνέπεια των συντηρητικών πολιτικών υλοποίησής του.

•          Το Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (Σενάριο ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα επίπεδα του 100% στην ηλεκτροπαραγωγή και σε πολύ μεγάλη κλίμακα συνολικά, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%- 70%, με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές. Το ίδιο σενάριο εξετάζεται με χρήση εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που θα φέρουν μείωση του κόστους στον τομέα ηλεκτρισμού λόγω λιγότερων επενδύσεων και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές (Σενάριο ΜΕΑΠ-α).

•          Το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους» (Σενάριο ΠΕΚ) όπου το μίγμα των ενεργειακών τεχνολογιών επιλέγεται με βάση την πολιτική ελαχίστου κόστους για μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά 60%-70%, ενώ παράλληλα γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές. Το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ είναι μεγάλο αλλά δεν ξεπερνάει το 85% στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω του περιορισμού στις απαιτούμενες μονάδες αποθήκευσης. Ειδικά βάσει των υποθέσεων που διαμορφώνονται για το Σενάριο ΠΕΚ, μελετάται και ένα εναλλακτικό σενάριο (Σενάριο ΠΕΚ-α), στο οποίο γίνεται η υπόθεση ότι την περίοδο 2035-2040 εντάσσεται σε δύο από τις υπάρχουσες (και νεότερες) ατμοηλεκτρικές μονάδες λιγνίτη (ισχύος 1,1GW) τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Το εναλλακτικό αυτό σενάριο στην ουσία εξετάζει την δυνατότητα παράτασης της παραμονής του εγχώριου στερεού καυσίμου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

 

Σε κάθε περίπτωση επειδή δεν είναι δυνατόν να τίθεται σε διαβούλευση χωρίς να τίθεται το θέμα σε εξαντλητική συζήτηση με τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Χρειάζεται πρόσβαση στις τυχόν αναλυτικές μελέτες που αναφέρονται στον προαναφερόμενο Οδικό Χάρτη και αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική μελέτη και σοβαρές τοποθετήσεις τα οποία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 25 Απριλίου 2012. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι επιφυλάξει ς και προτάσεις του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας δεν λήφθηκαν καν υπόψη παρόλο που εστάλησαν εγκαίρως στην Κυβέρνηση. Σήμερα συνεδριάζει η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα.

 

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητηθεί με απόφασή του η αναβολή της προαναφερόμενης τυπικής διαβούλευσης τόσο στο opengov.gr όσο και με επιστολή στο ΥΠΕΚΑ και κοινοποίηση της στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Η αναβολή της τυπικής διαβούλευσης να διαρκέσει έως ότου τελειώσει η ουσιαστική διαβούλευση στην οποία ουσιαστικό ρόλο πρέπει να έχει σύσσωμη και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η διατύπωση με ενιαίο τρόπο από τη Δυτική Μακεδονία των θέσεων της και για την επόμενη μέρα θέση που και εγώ έχω διατυπώσει πρόσφατα και κανένας δεν διαφωνεί [16.01.2012].

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη την εισήγηση του κ. Μαυροματίδη Δημητρίου, ύστερα από ψηφοφορία

 
                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
 

1. Ζητά την αναβολή της προαναφερόμενης τυπικής διαβούλευσης τόσο στο opengov.gr όσο και με επιστολή στο ΥΠΕΚΑ. Η αναβολή της τυπικής διαβούλευσης να διαρκέσει έως ότου τελειώσει η ουσιαστική διαβούλευση – η οποία απαιτείται – και στην οποία ουσιαστικό ρόλο πρέπει να έχει σύσσωμη και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.
2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  196/2012

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

 
 
Α/Α
Παρόντες Δ. Σ.
 
 
 1.  
Γελαδάρης Χαράλαμπος
 
 
 1.  

Παφίλης Εμμανουήλ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
 
 1.  
Κυριακίδης Κων/νος

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 
 1.  
Κακουλίδου Ειρήνη
 
 
 1.  

Θεοδωρίδης Θεόδωρος

        Ακριβές Απόσπασμα
 
 1.  

Τσανακτσίδης Ευστάθιος

Κοζάνη 18 Απριλίου 2012
 
 1.  
Παπαγεωργίου Ιωάννης
          Ο Πρόεδρος Δ.Σ
 
 1.  

Καραπάτσιος Ευάγγελος

 
 
 1.  

Βαρέκας Αθανάσιος

       
 
 1.  

Κυτίδης Κων/νος

           
 
 1.  
Αποστολίδης Παναγιώτης
           Μάρκος Φλώρος
 
 1.  

Κουϊμτζίδου Ελπίδα

      
 
 1.  

Κάτανας Γεώργιος

 
 
 1.  

Τζέλλος Γεώργιος

 
 
 1.  
Βλάχος Νικόλαος

    

 
 1.  
Θεοδωρίδης Νικόλαος
 
 
 1.  

Βασδάρης Θεόδωρος

 
 
 1.  

Μαυροματίδης Δημήτριος

 
 
 1.  

Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία

       
 
 1.  

Μπουμπόναρη Νικολέτα

 
 
 1.  
Αναστασούδης Αναστάσιος
    
 
 1.  

Νανοπούλου Άννα

      

 
 1.  

Κύρινας Απόστολος

 
 
24.

Πεχλιβανίδης Σάββας

 
 
 25.
Τοπαλίδης Γεώργιος
 
 
     26.

Ανουλίδης Κων/νος

 
 
27.

Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα

 
 
28.

Βαβλιάρας Γεώργιος

 
 
29.

Ιωαννίδης Ελευθέριος

 
 
30.

Πουτακίδης Κων/νος