Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δημοσίευση περίληψης αίτησης ερμηνείας απωφελέστερης αξιοποίησης περιουσίας

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Κοζάνης», που εδρεύει στην Κοζάνης και επί της Πλατείας Νίκης 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και με Α.Φ.Μ 997769577 Δ.Ο.Υ Κοζάνης.
Περίληψη αίτησης ερμηνείας της υπ’ αριθμό 31687/21-05-1962 Δημόσιας Διαθήκης που συντάχθηκε ενώπιον του τότε Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βύρωνα Αθανασίου Ζησόπουλου, την οποία κατέλειπε ο Νικόλαος Βλιούρας, του Κωνσταντίνου, κάτοικος όσο ζούσε Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Κοζάνης σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Ν. 4182/2013 και 825 Κ.ΠολΔ άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων (Εκούσια Δικαιοδοσία) την από 9 Απριλίου 2021 και με αριθμό κατάθεσης 116/09-04-2021 αίτηση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2021, με αριθμό πινακίου 16, με την οποία ζητείται η ερμηνεία της υπ’ αριθμό 31687/21-05-1962 δημόσιας διαθήκης που συντάχθηκε ενώπιον του τότε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βύρωνα Ζησόπουλου και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , δια των υπ’ αριθμό 303/04-06-1964 Πρακτικών του και αφορά το με αριθμό 51 Ο.Τ οικόπεδο, που βρίσκεται εντός της πόλεως της Κοζάνης, εμβαδού εξακοσίων και μηδέν πέντε τετραγωνικών μέτρων (600,05 τ.μ ).

Με την ανωτέρω αίτηση και για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτήν, ζητείται να επιτραπεί η άρση του όρου του αναπαλλοτρίωτου του εν λόγω ακινήτου και να προκριθεί η λύση της ανοικοδομήσεως αυτού με το σύστημα της αντιπαροχής, με σκοπό την επωφελέστερη αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας και προκειμένου να καταστεί εφικτός ο σκοπός που όρισε ο διαθέτης.

- - -

Περίληψη  αίτησης  ερμηνείας  της  υπ’  αριθμό  42771/09-10-1967  δημόσιας  διαθήκης  που συντάχθηκε ενώπιον του τότε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Σκουρή και της υπ’ αριθμό 44083/04-05-1968 του αυτού Συμβολαιογράφου.    
Ο  Δήμος  Κοζάνης  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  10  του  Ν.  4182/2013  και  825  Κ.ΠολΔ  άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων (Εκούσια Δικαιοδοσία) την από 9 Απριλίου 2021 και με αριθμό  κατάθεσης  117/09-04-2021  αίτηση  ,  η  οποία  πρόκειται  να  συζητηθεί  στις  20 Οκτωβρίου 2021, με αριθμό πινακίου 17, με την οποία ζητείται  η ερμηνεία της  υπ’ αριθμό 42771/09-10-1967 δημόσιας διαθήκης που συντάχθηκε ενώπιον του τότε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης  Παναγιώτη  Σκουρή  και  δημοσιεύθηκε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,  δια των υπ’ αριθμό 805/14-12-1967 Πρακτικών του και  της υπ’ αριθμό  44083/04-05-1968  δημόσιας  διαθήκης  του  αυτού  συμβολαιογράφου  και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , δια των υπ’ αριθμό 589/25-06-1976  πρακτικών  και  αφορά  τα  αναλυτικώς  περιγραφόμενα  στο  ιστορικό  της αίτησης ακίνητα.

 

Δημοσίευση περίληψης αίτησης ερμηνείας απωφελέστερης αξιοποίησης περιουσίας