Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Μείωση Δημοτικών Τελών σε ποσοστό 50% για το έτος 2019 σε Πολύτεκνους, άτομα (Α.Μ.Ε.Α.) με αναπηρία ποσοστού άνω του 67% και σε απόρους

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Μείωση Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) σε ποσοστό 50%  για το έτος 2019   (Α.Δ.Σ. 608/2019)             
Σε: - Πολύτεκνους
      - Άτομα  (Α.Μ.Ε.Α.) με αναπηρία ποσοστού άνω του 67% και
      - Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 


Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

- Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) και κατατίθεται μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.
1. Για τους ΑΜΕΑ: Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (να ισχύει για το έτος 2019)
2. Για τους Πολύτεκνους: Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2019)
3. Για τους Απόρους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  για το έτος 2019.
    Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:
- Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), έτους 2019.
- Αντίγραφο (1ης σελίδας)  βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
- Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Δήλωσης (Ε1)  Φορολογικού έτους 2018 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως:    3 1    Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ    2 0 2 0

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ.Ε.Α.