Επιστροφή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που εδρεύει στον Δήμο Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Τ.Ε. ειδικότητας  Κοινωνικού Λειτουργού για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Ι.Δ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

(Για τη στελέχωση της δομής  «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»)

 Δήμος Κοζάνης Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

** Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

 

1

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η δημοσιευθείσα  από τις 20/06/2023 περίληψη  ανακοίνωσης για την πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού αφορά ΣΟΧ/2023.