Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες περίφραξης σε αναδασωτέα έκταση στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας περίφραξης σε αναδασωτέα έκταση στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 20.6262.0004(ΑΑΥ 978)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 204/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.144,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 754,56€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.898,56 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/09/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30 π.μ..

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

Μελέτη