Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλακτικών συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 20.6699.0006(ΑΑΥ 849)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας-υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 216/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.900,000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 936,00€ ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 4.836,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλακτικών συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων

Μελέτη