Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
30.6662.0011 (ΑΑΥ 450).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 55/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19966,20 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4791,89 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24785,09 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας

Μελέτη