Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σακούλες βαρέως τύπου για αποθήκευση άλατος

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ40cm ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ , Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΦΟΡΗΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.6654.0006 (ΑΑΥ 395).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806,41€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 193,53€
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 999,94 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σακούλες βαρέως τύπου για αποθήκευση άλατος