Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σπόρων φυτών και δεντρυλλίων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ς είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στον Κ.Α. 35.6692.0001 (ΑΑΥ 389).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.830,80€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.668,00.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.498,80€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σπόρων φυτών και δεντρυλλίων

 

Μελέτη

 

Πίνακας υλικών προμήθειας