Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής μεταφόρτωσης δεδομένων ταχογράφων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 20.7134.0002 (ΑΑΥ 583)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 96,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 496,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής μεταφόρτωσης δεδομένων ταχογράφων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση