Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης (Ομάδα Α)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 658/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 35.6262.0007 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 55/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 25.666,09 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.159, 87 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 31.825,96 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης (Ομάδα Α)

Μελέτη