Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
30.6265.0002 (ΑΑΥ 590).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
126/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 4.031,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 967,44 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.998,44 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

Ενδεικτικός προϋπολογισμός