Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ταχυδρομικά τέλη (ταχυμεταφορές)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 00.6221(ΑΑΥ 893)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 255/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.995,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 718,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.713,80 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ταχυδρομικά τέλη (ταχυμεταφορές)

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση