Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών επίπλου του κέντρου κοινότητας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους Κ.Α. 70.6699.0004 (ΑΑΥ569)


ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών επίπλου του κέντρου κοινότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ