Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΘΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για τα έτη 2021, 2022, 2023, Κ.Α. 20.6117.0006 (ΑΑΥ 685)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 5/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.661,29€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.838,71€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.500,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων

Μελέτη

Υπέυθυνη Δήλωση