Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6662.0002 (ΑΑΥ 443)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 57/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.439,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.641,62.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 22.081,42 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση

Μελέτη