Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Υψηλάντη και ΔΕ Ελλησπόντου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών δόμησης, τα οποία θα ενσωματωθούν στα έργα αυτεπιστασίας, για την κατασκευή και συντήρηση οικοδομικών έργων, έργων οδοποιίας, έργων πρασίνου, υδραυλικών έργων, καθώς και πάσης φύσεως μικροπαρεμβάσεων, για τις Δημοτικές Ενότητες Δημ. Υψηλάντη & Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ