Επιστροφή

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 , στο ποσό των 56.500,00 €
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κοζάνης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60.7135.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (ΣΑΕ 2019ΕΠ00510065)
Για τη δαπάνη της εν λόγω σύμβασης έχει ληφθεί η Α.Α.Υ.330/2020, συνολικού ποσού 56.500,00


Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης» της Πράξης : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4381/18-12-2019 της Ειδικής υπηρεσίας διαχείρησης Ε.Π.Περιφέρειας και έχει λάβει κωδικό MIS 5049239 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ1 με κωδικό ΣΑΕ.

 

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης

 

Διευκρίνησεις