Επιστροφή

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων τύπου 1 (+διευκρινήσεις)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34920000-2
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των31.999,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 25.806,00 ΦΠΑ : 6.193.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2020.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής στο σύνολο της.

 

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων τύπου 1

Μελέτη

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ