Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο

  1. Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45214210-5 - εκτιμώμενης αξίας  1.088.709,68€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών

:

749.768,30 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

134.958,29 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

 

:

 

 

132.708,99 €

Αναθεώρηση

:

71.274,10 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

261.290,32 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

1.350.000,00 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 108/2012 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

 

Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο