Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Έργα Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινονικής Υποστήριξης ΔΕ Δημ. Υψηλάντη""

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ» ταξινόμησης κατά CPV: 45233260-9 εκτιμώμενης αξίας 349.999,99 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Έργα Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινονικής Υποστήριξης ΔΕ Δημ. Υψηλάντη""