Επιστροφή

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Για τη δαπάνη της εν λόγω σύμβασης έχει ληφθεί η Α.Α.Υ.782/2020, συνολικού ποσού 35.000,00 €

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος έργου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών του Δήμου, για την εκτέλεση εργασιών αρμοδιότητάς του για τις ανάγκες όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.225,81 ΦΠΑ : 6.774,19)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

 

Περιληπτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης