Επιστροφή

Πρόσκληση για ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις Δρεπάνου

Έχοντας υπόψη:

  • - Το άρθρο 39  του Ν4497/13-11-2017
  • - Την υπ’ αριθμ142/21απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες καθορίζονται τα τέλη και ο τρόπος διάθεσης Κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

 

Κατά το διάστημα 19-21 Ιουνίου,στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Δρεπάνου Κοζάνης παρατηρείται σημαντική συρροή κοινού. Ο Δήμος για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των παιδιών, προτίθεται να μισθώσει παρακείμενο χώρο, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασκήσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσωρινού χαρακτήρα και προτίθενται να εγκαταστήσουν :

  • Τουλάχιστον τρεις ψυχαγωγικέςεγκαταστάσεις (μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας), εκ των οποίων, η μια τουλάχιστον να είναι κατάλληλη για την ηλικιακή ομάδα 3-7 ετών.

 

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00, στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Την έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του

 

Τονίζουμε ότι δεν θα χορηγηθεί ηλεκτρική παροχή από το Δήμο. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

Τονίζουμε ότι ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατά νόμο έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Νόμοκαι είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Ο Μισθωτής μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου. 

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία για κάθε ψυχαγωγική μονάδα.

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές μονάδες με τρόπο που να μην εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του κοινού. Να μη δημιουργεί διαδρόμους με πλάτος μικρότερο των πέντε μέτρων, να διατηρεί τις εισόδους – εξόδους ανοικτές χωρίς κανένα προσωρινό ή μόνιμο εμπόδιο. Να τηρεί τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις. Να διαθέτει απολυμαντικό υγρό στο κοινό, το οποίο να είναι εμφανώς τοποθετημένο σε κάθε ψυχαγωγική μονάδα.

Το προσωπικό που απασχολείται στις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο και φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, παπούτσια εργασίας, μη ιατρική μάσκακτλ). Η απόσταση μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών θα είναι τουλάχιστον 2μ. Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού θα γίνεται απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι. Θα διατίθενται δωρεάν μάσκες σε όλους τους παίκτες. Θα γίνουν διαγραμμίσεις  για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρων απόστασης, όπου
υπάρχει ουρά αναμονής.

Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι της Α.Ε.Π.Ι. για τα δικαιώματά της για την μουσική που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει, η ένταση της οποίας πρέπει να μη δημιουργείενόχληση στους περίοικους. Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν άνευ μουσικής κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής λειτουργίας.  Θα γίνεται διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από
τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις τις επιχείρησης.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια  καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του.  Επίσης πρέπει να αποφεύγεται ο  συνωστισμός στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, μεευθύνητου επιχειρηματία.

Ο Δήμος Κοζάνης διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του  Λούνα – Παρκ στον προβλεπόμενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του.

Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων, περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό της διατιθέμενης άδειας με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18Ιουνίου 2020,και ώρα 12.30 στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν ο κληρωθέντας θα καταβάλλει τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έκδοση άδειας κατάληψης χώρου.

Με το πέρας της μίσθωσης, ο μισθωτής θα εκτελέσει τις εργασίες απεγκατάστασης σε δυο εργάσιμες ημέρες και θα παραδώσει το χώρο στην πρότερη κατάσταση.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 142/2021 ΑΔΣ και είναι 0,02ευρώ/τμ/ημέρα δηλαδή 0,02ευρώΧ3663τμΧ3ημέρες = 219,78 ευρώ.