Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για οικονομική ενίσχυση του 2ου μαθητικού διαγωνισμού με θέμα "Παράθυρο στο μέλλον Κοζάνης Έξυπνη πόλη" με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΄΄ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΖΑΝΗΣ .ΕΞΥΠΝΗ  ΠΟΛΗ΄΄ με  τη  συνοπτική  διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 3.000,00 €  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Κριτήριο  ανάθεσης της  ανωτέρω προμήθειας  είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

πρόσκληση