Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Αλωνακίων Δήμου Κοζάνης»


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Αλωνακίων Δήμου Κοζάνης». προϋπολογισμού 50.000,00€. Το έργο αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατά τη μελέτη: εργασιών Οδοποιίας 24.540,10€, εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων 4.417,22 €, απρόβλεπτων εργασιών 4.343,60 €, απολογιστικά ασφάλτου μετά του αναλογούντων γενικών εξόδων κ’ όφελος εργολάβου 6.742,63 € αναθεώρησης 606,86€ και Φ.Π.Α. 9.349,59€ και με αριθμό μελέτης 67/2010.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου-50100 Κοζάνη) έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.),από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο 24613–50400, FAX 24613-50422, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Αυγούστου 2010. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο Μ.Ε.ΕΠ., ούτε κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα.
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 801,00 € , και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Θησέας».
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Ν. Μαλούτας