Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών διαμόρφωσης χώρου τέλεσης πολιτικών γάμων

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθμ 328/2021 ΑΟΕ για εξειδίκευση πίστωσης
Μετά από από αριθμ. πρωτ. 17232/30-06-2021 και 17958/7-7-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ προϋπολογισμού 930,00 € με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021Κ.Α. 00.6434.0001 (ΑΑΥ 662)
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά εως 21/7/2021 Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ για την παραπάνω υπηρεσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημαρχείο Κοζάνης-Πλατεία Νίκης 1 – 50131 Κοζάνη).
Για περισσότερες πληροφορίες οι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο στα τηλ. 24613 50344 – 24613 50360 – 24613 50397.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών διαμόρφωσης χώρου τέλεσης πολιτικών γάμων