Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
 

Δράσεις

1.Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της υπαίθρου,
την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την ανάδειξη,
ενίσχυση και προβολή της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Σκοπός: η ανάδειξη της Αγροτικής ταυτότητας του Δήμου, με βάση την οργάνωση, την ποιότητα, την ταυτοποίηση, τη διαφοροποίηση και την επιτόπου βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής παραγωγής, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της γνώσης και της ανταγωνιστικότητας. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και του οικιστικού αποθέματος του τόπου.

-
2.Εκπόνηση μελέτης για το στρατηγικό Marketing & Branding
του τόπου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών προώθησης, που να μπορούν να αλλάξουν, να βελτιώσουν και να υποστηρίξουν της «εικόνα» της Κοζάνης. Ο σχεδιασμός του στρατηγικού marketing εξειδικεύει τις θεματικές ενότητες της Ιστορικής Κληρονομιάς και του Σύγχρονου Πολιτισμού, της Επιχειρηματικότητας, της Ενέργειας, της Εκπαίδευσης και του Ειδικού Τουρισμού.