Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους

 
Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) για το έτος 2021 σε ποσοστό (50%) πενήντα τοις εκατό, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών: 
 
Άτομα   με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.)   ποσοστού 67% και άνω  
Πολύτεκνους 
Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης –ΚΕΑ)
 
 
Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr , με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
 
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) 
 
α) Για τα άτομα με αναπηρία:  Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (με ισχύ για το έτος 2021)
β) Για τους Πολύτεκνους:  Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2021)
γ) Για τους Απόρους:  Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  με ισχύ για το έτος 2021. 
 
Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο (1ης σελίδας)  βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), για το έτος 2021).
Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)  έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 
 
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2 0 2 2