Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Το δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου  με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης», που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε.3469/8.5.1986 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ Β΄ 382/7718 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 906/20.03.2017 10.6.1986), λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άθρων 239 επί. του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/ 30.6.2006) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και την λοιπή κειμένη νομοθεσία.

Έδρα της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) είναι η Δημοτική Ενότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (πόλη της Κοζάνης). Η ΚΔΒΚ μπορεί να ιδρύει και παραρτήματα της σε άλλες δημοτικές ενότητες του Δήμου Κοζάνης.

Σκοποί του δημοτικού νομικού προσώπου:

  • η εξύψωση του πνευματικού επιπέδου της περιοχής της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής,
  • η λειτουργία της ομώνυμης βιβλιοθήκης και η λειτουργία πινακοθήκης και χαρτοθήκης και άλλων χώρων,
  • η συμβολή στην αποθησαύριση του πνευματικού πλούτου της περιοχής,
  • η ανάδειξη και αξιοποίηση του πνευματικού αποθέματος της περιοχής,
  • η ανάδειξη και προβολή της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής και, ιδίως, της βαθιάς και ιστορικής πνευματικής της παράδοσης
  • η ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας της περιοχής,
  • η ανάληψη δράσεων παρόμοιου χαρακτήρα με τους παραπάνω σε υπερτοπικό/εθνικό επίπεδο.

 

ΦΕΚ 382/Β/10-6-1986 (Σύσταση νομικού προσώπου)

ΦΕΚ 74/Β/6-2-1995 (Τροποποίηση σύστασης νομικού προσώπου)

ΦΕΚ 567/Β/30-4-2010 (Τροποποίηση συστατικής πράξης)

ΦΕΚ 906/Β/20-3-2017 (Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΔΒΚ)

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Δαβάκη 9, 50132 Κοζάνη, Κρήτη
Τηλ. Επικοινωνίας:  24610 49319

(Για το Δανειστικό Τμήμα Επιλέξτε 1 (152)
Για το Παιδικό Τμήμα Επιλέξτε 2 (145)
Για την Επεξεργασία Υλικού Επιλέξτε 3 (160)
Για τις Δράσεις Επιλέξτε 4 (147)
Για τη Συντήρηση Επιλέξτε 5 ( 155)
Για το Λογιστήριο Επιλέξτε 6 (148)
Για τη Γραμματεία Επιλέξτε 7 (102)
Για τη Διεύθυνση Επιλέξτε 8 (156)
Για τον Πρόεδρο Επιλεξτε 9 (154))

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protocollokdvk@kozlib.gr (διοικητική αλληλογραφία), service@kozlib.gr (εξυπηρέτηση χρηστών-αιτήσεις)

Ιστοσελίδα: www.kozlib.gr