Επιστροφή

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης ΚΑΠΗ Κρόκου

Ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Κρόκου
κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών,
όπως επίσης μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου στέγασης ΚΑΠΗ Κρόκου.

Αναλυτική Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης ΚΑΠΗ Κρόκου.