Επιστροφή

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης

 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη
αμοιβή 31.484,98 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

 

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

ΤΕΥΔ (MS Word)

ΤΕΥΔ (PDF)