Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ποτιστρών παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες για την φυτοπροστασία δένδρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝμε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης - επισκευής πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Τετραλόφου για την προσαρμογή Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Π.Δ. 99/2017 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΘΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομων Δημοτικών οδών πόλης Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 102.375,39...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης υδατικών ροών ΔΕ Κοζάνης ΔΕ Αιανής

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 17201/30-06-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και απο κατάσταση υπογειων φρεατιων πηγών

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 17194/30-06-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης και βελτιστοποίησης επίσημης ιστοσελίδας Δήμου Κοζάνης

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 10243/21-4-2021και 17418/2-7-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών διαμόρφωσης χώρου τέλεσης πολιτικών γάμων

Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Την αριθμ 328/2021 ΑΟΕ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (SKIP CONTAINER),

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (SKIP...

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού

Ο Δήμαρχος Κοζάνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

Aνοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Πλαίσια Έρευνας Αγοράς Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανημάτων Πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο...

Aνοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Πλαίσια Έρευνας Αγοράς Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Πρασίνου και Λοιπών Μηχανημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....