Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Οικονομική Υπηρεσία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι Οκονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2015. Το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015 αποτελεί το βασικό μοντέλο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του οποίου ένας οργανισμός ΟΤΑ μπορεί να πιστοποιηθεί για τις διαδικασίες και μεθόδους που εφαρμόζει για τη σταθερή ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες και το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου «Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», που περιλαμβάνεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014-2019, επιλέχθηκε από την Διοίκηση η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.)  με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015.   

Οι ενέργειες που έγιναν για την ολοκλήρωση της δράσης αυτής είναι συνοπτικά :

 • 29/6/2017 Σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη/σύμβουλο για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη Σ.Δ.Π.
 • 16/3/2018 1η Εσωτερική επιθεώρηση από τον Σύμβουλο  
 • 25/4/2018 2η Εσωτερική επιθεώρηση από τον Σύμβουλο 
 • 14/6/2018 Επιθεώρηση από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
 • 4/7/2018  Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Ποιος είναι ο φορέας πιστοποίησης;

Στις 25/5/2018 ανατέθηκε με την, με αριθμό 757/2018, Απόφαση Δημάρχου στην DQS HELLAS Ε.Π.Ε. η επιθεώρηση και πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ 1429. Η DQS HELLAS Ε.Π.Ε. είναι Φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος (Αρ. Πιστ. 248/5) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και μέλος της Γερμανικής DQS Holding GmbH.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής;

Το Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται στην Διαχείριση οικονομικών υπηρεσιών και στην οικονομική διαχείριση έργων.

Ποια είναι η δομή του συστήματος;

Το σύστημα ακολουθεί τη δομή του προτύπου που περιλαμβάνει :

 • Εγχειρίδιο ποιότητας
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Στόχοι
 • Έγγραφα συστήματος (διαδικασίες και έντυπα)
 • Πρότυπα (ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ 1429:2008)
 • Νομοθεσία, εγκύκλιοι, κανονισμοί 
 • Αρχεία

Ποιες είναι οι διαδικασίες που έχουν τυποποιηθεί;

Το ΣΔΠ περιλαμβάνει 22 διαδικασίες που ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες. Η σημαντικότερη είναι αυτή των λειτουργικών διαδικασιών όπου καταγράφονται 9 διαδικασίες :

 • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων προς βεβαίωση εσόδων
 • Είσπραξη εσόδων
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις και ενταλματοποίηση
 • Απευθείας ανάθεση
 • Συνοπτικός διαγωνισμός
 • Ανοιχτός διαγωνισμός
 • Ενταλματοποίηση δαπανών προμηθειών υλικών-υπηρεσιών
 • Πληρωμές δαπανών
 • Κατάρτιση-παρακολούθηση προϋπολογισμού

Εγχειρίδιο Συστήματος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας

Ποιοί είναι οι στόχοι του Σ.Δ.Π.;

Η συνεχής του βελτίωση του συστήματος εξασφαλίζεται μέσω του καθορισμού στόχων (με αντίστοιχους ποσοτικούς δείκτες) και της παρακολούθησης της επίτευξής τους. Οι στόχοι αυτοί συσχετίζονται με διεργασίες που αφορούν Διοίκηση, Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, Μέτρηση ποιότητας υπηρεσίας, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Προμήθειες, Βελτίωση και Τήρηση Νομοθεσίας.

Στόχοι Ποιότητας

 

Έκδοση Εγγράφων

Για έκδοση εγγράφων από την Οικονομική Υπηρεσία, παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Ευχαριστούμε.

 

Νομοθεσία

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών : Νόμος 4412/2016

Έσοδα ΟΤΑ (Τ.Α.Π. κλπ): Νόμος  2130/1993

Ρύθμιση Οφειλών: Νόμος 4257/2014 

Δημοτικά Τέλη:

 

Οικονομική Ενίσχυση:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη


Τμήμα Λογιστηρίου
 

Τηλέφωνο: 2461350369

email: logistirio@cityofkozani.gov.gr


Γραφείο Προμηθειών
 

Τηλέφωνο:  2461350344

email: promithies@cityofkozani.gov.gr

 

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Τηλέφωνο: 2461350358

email: esoda@cityofkozani.gov.gr

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Τηλέφωνο: 2461350378

email: tameio@cityofkozani.gov.gr