Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων ΚΑΠΗ (προμήθεια καλοριφέρ)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για πιστοποιητικά ταχογράφου οχημάτων και συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων και ταχογράφων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση αγρομετεωρολογικών σταθμών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων σκύλων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων πολυμηχανημάτων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλετων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω...

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια ερευνάς αγοράς για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Ο Δήμος Κοζάνης...

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων τύπου 1 (+διευκρινήσεις)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :...

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για εκπόνηση μελέτης για το κλειστό γυμναστήριο του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Κλειστό Γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου Κοζάνης» (CPV:...

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δράσεις βελτίωσης προβασιμότητας ΑμΕΑ Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση...

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ 14791/12-6-2020, 14898/12-6-2020 εγγράφων μας, σας γνωστοποιούμε συμπληρωματικό πίνακα επιχειρήσεων ΥΕ, της πόλης της Κοζάνης, με παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους. ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Ν. Καρδιάς Δήμου Κοζάνης (ΟΜΑΔΑ Β)

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 11795/18-05-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να...

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και εκκένωση σαράντα επτά (47), ανοιχτών μεταλλικώνκιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container ) σε συγκεκριμένους χώρους που έχουν παρατηρηθεί στις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την διαχείριση απορριμάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας - υπηρεσίας είναι...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ποτίστρων παραγωγικών ζώων (με διευκρίνηση)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς εργασία αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Κοζάνης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης Η...