Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης είναι αρμόδια για την μέριμνα έγκρισης, ελέγχου και εφαρμογής του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, τον έλεγχο και την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων με έκδοση διοικητικών πράξεων και επίσπευση διαδικασιών όπως κάθε φορά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι   αρμοδιότητες   των   επί   μέρους   οργανικών   μονάδων   της   Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και  Υπηρεσίας Δόμησης είναι οι εξής:

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

 • Επιμελείται του πρωτοκόλλου εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων, φακέλων και διοικητικών πράξεων, που αφορούν την διεύθυνση και τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία. Διαχειρίζεται το αρχείο αδειών (οικοδομικών κ δόμησης)
 • Παρέχει επικουρική εργασία σε όλα τα τμήματα της διεύθυνσης

 

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

 • Ελέγχει και χορηγεί τις εγκρίσεις δόμησης
 • Χορηγεί τις  άδειες δόμησης
 • Ελέγχει τις μελέτες των αδειών δόμησης μετά από πόρισμα του ελεγκτή δόμησης
 • Επιβάλλει μέτρα ασφάλειας στις οικοδομές .
 • Χορηγεί βεβαιώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο του τμήματος.
 • Εφαρμόζει την νομοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών όπως κάθε φορά ισχύει
 • Ενεργεί  τη  διαδικασία  επιβολής  προστίμων  και  ειδικής  εισφοράς  (απόφαση   εισήγηση σε συμβούλιο - οριστική απόφαση - βεβαίωση στο Ταμείο).
 • Εισηγείται  για  έκδοση  αποφάσεων  Α.Ν  410/68,  Ν.  120/77     Ν.133/183  και
 • Ν.1512/1985  περί εξαιρέσεως ή όχι από την κατεδάφιση.
 • Παραλαμβάνει δηλώσεις και ενεργεί διαδικασίες  για εξαιρέσεις από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (Ν. 1337/83 και Ν. 1512/1985).
 • Ενεργεί     διαδικασία     επιβολής     κυρώσεων     σε     περιπτώσεις     αλλοιώσεως αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων
 • Εξετάζει τα επικίνδυνα από άποψη στατικής και δομικής,   από άποψη υγιεινής, υγρασίας και από άποψη κυκλοφορίας του κοινού στο εσωτερικό, χώρων συναθροίσεων .

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ Εφαρμογών

 • Συντάσσει πράξεις Τακτοποίησης & Αναλογισμού υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και  όλων των σχετιζόμενων διαδικασιών.
 • Συντάσσει πράξεις εφαρμογής καθώς και διορθωτικών τους συμπεριλαμβανομένων και  όλων των σχετιζόμενων διαδικασιών.
 • Επιμελείται τον έλεγχο και την εφαρμογή πολεοδομικών μελετών, διαγραμμάτων εφαρμογής, ρυμοτομικών σχεδίων και Χωροταξικών μελετών. Εκδίδει βεβαιώσεις, θεωρήσεις και γνωμοδοτήσεις ,που σχετίζονται με το αντικείμενο των προηγούμενων παραγράφων , καθώς και τους όρους δόμησης.
 • Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα των εγκρίσεων δόμησης.
 • Επιμελείται   τη   διαδικασία   έγκρισης   και   τροποποίησης   πολεοδομικών μελετών , ρυμοτομικών σχεδίων, και χωροταξικών μελετών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50132, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355100,  2461355136

email: poleodomia@cityofkozani.gov.gr