Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση   Τεχνικών Υπηρεσιών   είναι αρμόδια   για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση   είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι  αρμοδιότητες  των  επί  μέρους  οργανικών  μονάδων  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

Tμήμα Μελετών

Το τμήμα έχει αντικείμενο την εκπόνηση μελετών - αδειοδοτήσεων για όλα τα έργα, εκτός των μελετών που αφορούν έργα συντήρησης και αυτεπιστασίας:

 • Συντάσσει  τις  μελέτες  όλων  των  έργων  που  περιλαμβάνονται  στο  τεχνικό πρόγραμμα  του  Δήμου  και  των  ενεργούμενων  προμηθειών  όπου  τούτο  είναι
 • αναγκαίο.
 • Συντάσσει τις απαιτούμενες προμελέτες και συγκεντρώνει προκαταρκτικά στοιχεία, με βάση τα προγράμματα μακροχρόνιου τεχνικού προγραμματισμού που εκπονεί η διοίκηση του Δήμου.
 • Συντάσσει οποιαδήποτε μελέτη ζητηθεί από τον Δήμαρχο.
 • Συντάσσει  τεχνικές  προδιαγραφές  και  προσδιορίζει  τις  ανάγκες  κάθε  έργου  σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους). Μεριμνά και φροντίζει για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις των μελετών και τυχόν απαλλοτριώσεων (αν αυτό χρειάζεται).
 • Ενεργεί τις διαδικασίες για την έγκριση των μελετών (αν αυτό χρειάζεται) και τη λήψη των αναγκαίων για το σκοπό αυτό αποφάσεων.
 • Για   την   ορθή   και   ολοκληρωμένη   σύνταξη   των   μελετών   εκτέλεσης   έργων, συνεργάζεται,   εκτός   από   τους   αρμόδιους   διοικητικούς   και   υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και με κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία, που συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς μελέτες, έργα ή άλλα σχετικά στοιχεία επηρεάζοντας το είδος και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την εκπόνηση μελετών, καθώς και την ανάθεση μελετών ιδιάζουσας σημασίας σε τρίτους και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων. Έχει την εποπτεία κατά τη σύνταξη τους καθώς και τον έλεγχο των παραπάνω μελετών και των πινακίων αμοιβής των μελετητών. Συντάσσει και παρακολουθεί προγραμματικές συμβάσεις.
 • Τηρεί βιβλίο μελετών, στο οποίο κατ’ αύξοντα αριθμό και ημερομηνία περάτωσης αυτών, καταχωρούνται οι συντασσόμενες μελέτες, αριθμούμενες αντιστοίχως.
 • Τηρεί ταξινομημένο αρχείο όλων των μελετών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί  όλα  τα  χρηματοδοτικά  προγράμματα  που  αφορούν  εκπόνηση μελετών.
 • Συνεργάζεται με τη Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορά την εκπόνηση μελετών.

 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Το  Τμήμα  έχει  την  αρμοδιότητα  της  επίβλεψης  όλων  των  έργων  του  Δήμου  που ανατίθενται σε τρίτους πλην των έργων συντήρησης και αυτεπιστασίας:

 • Ενεργεί τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών ανάδειξης των αναδόχων εκτέλεσης των έργων ή της ανάθεσης αυτών.
 • Για κάθε έργο που εκτελείται από το Δήμο, ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων, τις εργασίες, την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής, τη σύνταξη επιμετρήσεων, τη συλλογή συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από το νόμο επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμού, επιτροπών παραλαβής των προμηθειών και των έργων τελικά και κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
 • Τηρεί αρχείο των φακέλων των περαιωμένων συναφών έργων και ενεργεί για την μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, πραγματοποίηση της παραλαβής τους, εισηγούμενο σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, στον Δήμαρχο, τη λήψη   των   για   κάθε   περίπτωση   επιβαλλομένων   μέτρων.   Εξάγει   περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του.
 • Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς ειδική καρτέλα για κάθε έργο, στην οποία εμφανίζεται με λεπτομέρειες η οικονομολογιστική κίνηση και κάλυψη του έργου.
 • Ενημερώνει ιεραρχικά και αμέσως το Δήμαρχο για τυχόν διαπιστούμενες αδυναμίες στην πρόοδο των εργασιών, κακοτεχνίες ή κάθε είδους ανωμαλίες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα και το οικονομικό μέγεθος αυτών.
 • Εισηγείται την έγκριση κάθε δαπάνης για την εκτέλεση έργων.
 • Συντάσσει, ελέγχει και υπογράφει τις πιστοποιήσεις, τα τιμολόγια, τους ανακεφαλαιωτικούς   πίνακες,   τα   Π.Π.Α.Ε., τα   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν έργα εκτελούμενα με εργολαβία.
 • Εισηγείται την συγκρότηση παραλαβής έργων. Διατηρεί αρχείο έργων.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά  το  σχεδιασμό  των  προγραμμάτων  δράσης  του  Δήμου  που  αφορά  την εκτέλεση των έργων.

 

Τμήμα Συντήρησης – Αυτεπιστασίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη, εκτέλεση των έργων συντήρησης και αυτεπιστασίας των οδικών υποδομών (αστικής, περιαστικής, αγροτικής οδοποιίας), των κτιριακών υποδομών (σχολικά- δημοτικά κτίρια) και των κοινοχρήστων χώρων και υπαιθρίων   εγκαταστάσεων   καθώς   και   των   χώρων   συνάθροισης   κοινού,   των αρδευτικών δικτύων και εγγείων βελτιώσεων. Ασχολείται με θέματα κυκλοφοριακών και συγκοινωνιών. Στο Τμήμα υπάγονται τα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Ειδικότερα:

 • Μελετά τα έργα τα οποία εκτελούνται με αυτεπιστασία
 • Μελετά τα έργα συντήρησης
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
 • Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των χώρων αποθήκευσης εργαλείων και λοιπών υλικών.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων  συνεργείων  εκτέλεσης  εργασιών  συντήρησης  και  εισηγείται  σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

Γραφείο Συντονισμού & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων

Αντικείμενο του γραφείου είναι η παροχή  γραμματειακής  υποστήριξης  στην  Αντιδημαρχία  Διεύθυνσης  ΤεχνικώνΥπηρεσιών. Αναλυτικά:

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κτλ).
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στις αρμοδιότητες του Τμήματος (διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση).
 • Έλεγχος παρουσίας προσωπικού, τήρηση βιβλίων κίνησης, έλεγχος αδειών προσωπικού.
 • Προγραμματισμός και συντονισμός της διενέργειας των διαγωνισμών έργων, προμηθειών κλπ του Τμήματος.
 • Συγκέντρωση   υλικού   και   τήρηση   Τεχνικού   Αρχείου   Έργων   και   Αρχείου Προγραμμάτων Έργων του Τμήματος.
 • Τήρηση  αρχείου  διατιθέμενων  τεχνικών  μέσων  και  ανθρώπινου  δυναμικού  του Τμήματος.
 • Παροχή πληροφοριών προς τα υπόλοιπα τμήματα της Δ/νσης των Υπηρεσιών του Δήμου είτε κατά περίπτωση (μετά από σχετική ζήτηση) είτε με συστηματικό τρόπο (π.χ με περιοδικές απολογιστικές καταστάσεις) για την πορεία εξέλιξης των έργων του Τμήματος από χρονικής, οικονομικής και κοστολογικής άποψης.
 • Συγκεντρώνει τις καθημερινές αναφορές των δημοτών και υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού  κέντρου  ή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ή  άλλου  μέσου  και  τις διαβιβάζει στα αντίστοιχα γραφεία του Τμήματος, ενημερώνοντας συγχρόνως και το σχετικό Αρχείο.
 • Παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων αυτών και ενημερώνει τον Προϊστάμενο του Τμήματος για την εξέλιξή τους.
 • Διεκπεραιώνει   διάφορα   θέματα   και   διαδικασίες   που   ανατίθενται   από   τον  Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Έκδοση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
 • Διαδικασία έκδοσης αδειών ερευνών, αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.

Γραφείο Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων

Αντικείμενο του γραφείου είναι:

 • Εκτελεί   με   αυτεπιστασία   σε   συνεργασία   με   τους   μελετητές,   τις   εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες μελέτες.
 • Επιμελείται  με  αυτεπιστασία  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  κοινόχρηστων χώρων, δηλ. πλατείες, παιδότοπους, παιδικές χαρές, αύλειους χώρους σχολικών συγκροτημάτων, παιδικών σταθμών, κ.α. άλση, αθλητικούς υπαίθριους χώρους και όλους γενικά τους χώρους αναψυχής και κοινής χρήσης.
 • Προωθεί έργα που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους, με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε εξωτερικούς χώρους .
 • Μεριμνά για τη μεταφορά του εξοπλισμού γραφείων, επίπλων, χαρτικών υλικών, αρχείων κ.α.
 • Προβαίνει σε κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικινδύνων κτισμάτων μετά τις σχετικές άδειες.
 • Εκτελεί με συνεργεία άμεσου επέμβασης εργασίες που άρουν την επικινδυνότητα στις όψεις ιδιωτικών οικοδομών κατόπιν σχετικών αδειών και χρεώνει τις εργασίες στους ιδιοκτήτες .
 • Χορηγεί συνεργεία στην Διεύθυνση Πολεοδομίας προς εκτέλεση εργασιών σε αυθαίρετα κτίσματα.
 • Έχει την ευθύνη της παρουσίας των εργαζομένων και της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης τους.
 • Τηρεί   καταστάσεις   του   εξοπλισμού   και   των   υλικών   που   χρησιμοποιεί, παρακολουθεί και ενημερώνει τις ποσότητες των αναλώσιμων και των αποθεματικών και μεριμνά έγκαιρα για την ανανέωση των αποθεματικών.
 • Εκδίδει ημερήσια δελτία των εργαζομένων με το αντικείμενο της εργασίας τους. Μεριμνά για την έγκαιρη εξασφάλιση της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών για την εκτέλεση των συναφών εργασιών, την διανομή και επιστροφή του εξοπλισμού και  των  αδιάθετων  υλικών  και  αναλαμβάνει  τη  φύλαξη  αυτών  σε  χώρους υποδειγμένους από την υπηρεσία.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση των έργων και το κόστος αυτών.
 • Τηρεί αρχείο αδειών, μελετών σχεδίων κ.λ.π. που αφορούν τις εργασίες του τμήματος καθώς και της νομοθεσίας.
 • Συνεργάζεται  με  το  Τμήμα  για  την  προετοιμασία  του  ετήσιου  καθώς  και  του μηνιαίου προγράμματος εργασιών συντήρησης.
 • Συγκροτεί και οργανώνει συνεργία άμεσης επέμβασης επειγουσών εργασιών.
 • Εισηγείται αιτιολογημένα για την αναγκαιότητα ανάθεσης εργολαβιών που αφορούν εργασίες του τμήματος.
 • Μεριμνά για την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελεί το Τμήμα.
 • Συντάσσει τις μελέτες που χρειάζονται για την προμήθεια των υλικών (στα έργα αυτεπιστασίας) και  φροντίζει για την έγκαιρη δημοπράτηση  και προμήθεια των υλικών αυτών.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την εκτέλεση των έργων.
 • Μεριμνά για την έκδοση αδειών για κατασκευή πεζοδρομίων από ιδιώτες.
 • Συντάσσει πίνακες χρέωσης του κόστους κατασκευής των κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων και τσιμεντοστρώσεων στου υπόχρεους ιδιοκτήτες.
 • Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χάλυβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα προίοντων τσιμέντου

Γραφείο Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων

Αντικείμενο του γραφείου είναι:

 • Ο συντονισμός των συνεργείων (υδραυλικών, σιδεράδων, ελαιοχρωματιστών, ξυλουργών, οικοδόμων) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με αυτεπιστασία όλων των Δημοτικών Κτιρίων, των Κληροδοτημάτων, των Δημοτικών Βρεφονηπιακών   και   Παιδικών   Σταθμών   καθώς   και   των   Σχολικών   Κτιρίων
 • Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμναστήρια, Αναψυκτήρια, Αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής του Δήμου Κοζάνης.
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις όπως επισκευή συντήρησης και αποκατάστασης των οικοδομικών βλαβών.
 • Προωθεί έργα που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα κτίρια (στο ισόγειο και στους ορόφους) όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες, με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), κατάλληλων ανελκυστήρων, ειδικών χώρων υγιεινής κλπ.
 • Συντηρεί με ιδία συνεργεία υδραυλικών τα αρδευτικά δίκτυα . Τηρεί στατιστικά στοιχεία των έργων.
 • Εκδίδει ημερήσια δελτία των εργαζομένων με το αντικείμενο της εργασίας τους. Μεριμνά για την έγκαιρη εξασφάλιση της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης κτιρίων, την διανομή και επιστροφή του εξοπλισμού  και  του  αδιάθετου  υλικού  και  αναλαμβάνει  την  φύλαξη  αυτών  σε χώρους υποδειγμένους από την υπηρεσία.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση των έργων και το κόστος αυτών.
 • Τηρεί  αρχείο  οικοδομικών  αδειών,  μελετών  σχεδίων  κ.λ.π.  που  αφορούν  τις εργασίες του τμήματος καθώς και της νομοθεσίας.
 • Συνεργάζεται  με  το  Τμήμα  για  την  προετοιμασία  του  ετήσιου  καθώς  και  του μηνιαίου προγράμματος εργασιών συντήρησης.
 • Συγκροτεί και οργανώνει συνεργία άμεσης επέμβασης επειγουσών εργασιών. Εισηγείται αιτιολογημένα για την αναγκαιότητα ανάθεσης εργολαβιών που αφορούν εργασίες του γραφείου.
 • Μεριμνά για την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελεί το γραφείο.
 • Συντάσσει τις μελέτες που χρειάζονται για την προμήθεια των υλικών (στα έργα αυτεπιστασίας) και  φροντίζει για την έγκαιρη δημοπράτηση  και προμήθεια των υλικών αυτών.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την εκτέλεση των έργων.

Γραφείο Οδοποιίας – Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας

Αντικείμενο του γραφείου είναι:

 • Η εκτέλεση με αυτεπιστασία των έργων και των εργασιών κατασκευής και συντήρησης των έργων Οδοποιίας και μεριμνά για την άμεση αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και του ασφαλτοτάπητα των οδών.
 • Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται σε διανοίξεις οδών και σε κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων ακινήτων για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως, αφού ολοκληρωθούν πλήρως από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
 • Συντονίζει   τις   εργασίες   συντήρησης   Αγροτικών   Οδών   με   χρήση   ιδίων μηχανοκινήτων μέσων (φορτηγών, διαμορφωτήρων γαιών, σκαπτικών κτλ)
 • Έχει την ευθύνη έκδοσης της κίνησης των μηχανημάτων κατασκευής έργων. Εφαρμόζει  τις  υψομετρικές  μελέτες  της  πόλης,  συντάσσει  υψομετρικές  μελέτες περιορισμένης κλίμακας, τηρεί σχετικό αρχείο,.
 • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων-οικοπέδων από χόρτα, στις περιπτώσεις που απαιτείται η διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων .
 • Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα και ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
 • Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται στη συντήρηση υδραυλάκων και καθαρισμού ρεμάτων.
 • Συντονίζει τα αποχιονιστικά μηχανήματα του Τμήματος την χειμερινή περίοδο σύμφωνα με το σχέδιο και ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου Κοζάνης.
 • Συντονίζει τα χωματουργικά μηχανήματα του Τμήματος κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές εκτάσεις.
 • Καταγράφει και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, του οδικού δικτύου με στοιχεία του πολεοδομικού σχεδιασμού (οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, ρυμοτομήσεις, απαλλοτριώσεις, τροποποιήσεις,  ασυμφωνίες,  χαρακτηρισμοί   εθνικοί,   επαρχιακοί,   πεζόδρομοι, πλάτη οδών και πεζοδρομίων, υψόμετρα κ.α.) καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης των διανοιγμένων τμημάτων και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αδιάνοικτων τμημάτων (υπό απαλλοτρίωση, απαλλοτριωμένο, παραχώρηση σε κοινή χρήση κ.λπ.).
 • Καταγράφει και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με την κατάσταση του οδικού δικτύου με στοιχεία   της   υφιστάμενης   κατάστασης   του   οδοστρώματος   και   των   έργων υποδομής.
 • Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση τομών σε κοινωφελής οργανισμούς και ότι διαδικασίες χρειάζονται αυτές.
 • Τηρεί απογραφικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση των έργων και το κόστος αυτών.
 • Τηρεί αρχείο αδειών, μελετών σχεδίων κ.λπ. που αφορούν τις εργασίες του τμήματος καθώς και της νομοθεσίας.
 • Συνεργάζεται  με  το  Τμήμα  για  την  προετοιμασία  του  ετήσιου  καθώς  και  του μηνιαίου προγράμματος εργασιών συντήρησης.
 • Συγκροτεί και οργανώνει συνεργία άμεσης επέμβασης επειγουσών εργασιών. Συντάσσει τις μελέτες που χρειάζονται για την προμήθεια των υλικών (στα έργα αυτεπιστασίας) και  φροντίζει για την έγκαιρη δημοπράτηση  και προμήθεια των υλικών αυτών.
 • Συντάσσει τις μελέτες για τις εργολαβίες με τις οποίες θα εκτελεστούν συντηρήσεις σε δρόμους του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών την έγκαιρη προμήθεια υλικών και μέσων.
 • Μεριμνά για την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελεί το Τμήμα.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την εκτέλεση των έργων.
 • Έχει την ευθύνη της παρουσίας των εργαζομένων και της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης τους.
 • Τηρεί   καταστάσεις   του   εξοπλισμού   και   των   υλικών   που   χρησιμοποιεί, παρακολουθεί και ενημερώνει τις ποσότητες των αναλώσιμων και των αποθεματικών και μεριμνά έγκαιρα για την ανανέωση των αποθεματικών.

Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων και Συγκοινωνιών

Αντικείμενο του γραφείου είναι:

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
 • Μεριμνά  για  την  άσκηση,  με  δυνατότητα  επιβολής  κομίστρου,  συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία -ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 • Ασχολείται   με   το   αντικείμενο   της   μεταφοράς   μαθητών   Πρωτοβάθμιας   και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια ευθύνης του Δήμου Κοζάνης.
 • Εισηγείται  τον  καθορισμό  κομίστρων  των  αστικών  φορέων  παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Καθορίζει     τις  προδιαγραφές  των  στάσεων  και  των  στεγάστρων  αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
 • Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.
 • Μεριμνά  και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό :

(α) Ελέγχει τη  σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,

(γ) Λαμβάνει  και ελέγχει  την εφαρμογή μέτρων για την  προστασία  από

επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει  τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

 • Διαχειρίζεται τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία μέσα στα όρια του, με τρόπο σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία και έχει την ευθύνη της σύνταξης μελετών και επίβλεψης κυκλοφοριακών έργων.
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :

(α)  Μεριμνά για τη  ρύθμιση  της κυκλοφορίας, τον  καθορισμό  πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

(β)  Ρυθμίζει  τα  θέματα  στάθμευσης  των  αυτοκινήτων  και  μεριμνά  για  τη δημιουργία  χώρων  στάθμευσης  τροχοφόρων  και  με  δυνατότητα  μίσθωσης

ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γ)  Λαμβάνει  μέτρα  για  την  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στους  κοινοχρήστους χώρους,

(δ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών.

 • Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και επιβλέπει τα αντίστοιχα έργα που ανατίθενται σε τρίτους.
 • Μεριμνά την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην  περιοχή του  Δήμου  (πινακίδες ονομασίας οδών  και  πλατειών,  αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 • Μεριμνά την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 • Μεριμνά  την  εκτέλεση  εργασιών σήμανσης  και  διαγράμμισης  οδών,  καθώς  και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 • Χορηγεί εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων με οδό.
 • Διαχειρίζεται τη διέλευση και κυκλοφορία των κατά το νόμο επιτρεπόμενων οχημάτων στους πεζόδρομους και στους κοινόχρηστους χώρους και λήψη τεχνικών μέτρων προς εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.
 • Ονοματοθεσία οδών και πλατειών και αρίθμηση οικιών και καταστημάτων.

 

Τμήμα Η/Μ Έργων  - Η/Φ Αδειοδοτήσεων

Το  Τμήμα  έχει  αντικείμενο  την  μελέτη,  εκτέλεση  των  έργων  συντήρησης  των  η/μ υποδομών και τον ηλεκτροφωτισμό. Ειδικότερα:

 • Είναι αρμόδιο για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού  των  οδών και  υπαιθρίων χώρων  του  Δήμου,  καθώς  και  του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Είναι αρμόδιο για την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
 • Είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και εγκατάσταση, βελτίωση και επισκευή κάθε είδους η/μ εγκαταστάσεων
 • Μελετά τα έργα συντήρησης
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
 • Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης  σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
 • Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των χώρων αποθήκευσης εργαλείων και λοιπών υλικών.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων  συνεργείων  εκτέλεσης  εργασιών  συντήρησης  και  εισηγείται  σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

Γραφείο Αδειοδοτήσεων

 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων  και έλεγχει τη λειτουργία τους.
 • Χορηγεί  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :

(α)  Χορηγεί  τις  άδειες  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνιτών  επισκευής  και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

(γ)  Χορηγεί,  ανανεώνει,  ανακαλεί  και  αφαιρεί  τις    άδειες  εκγυμναστών, καθώς   και   ίδρυσης   και   λειτουργίας   σχολών   υποψηφίων   οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

(δ) Εκδίδει τις   άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης  αυτοκινήτων,  μοτοσικλετών  και  μοτοποδηλάτων  και  λοιπών συναφών εγκαταστάσεων,  και  διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ),    και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350400

email: grammateiaty@cityofkozani.gov.gr