Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

 Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Επιδόματα

Επίδομα Στέγασης

Το πρόγραμμα  επίδομα στέγασης  είναι ένα προνοϊακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι:

Α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Β) πολυπρόσωπο νοικοκυριό

Το ποσό το επιδόματος ορίζεται ως ακολούθως:
Για  το μονοπρόσωπο νοικοκυριό  70 ευρώ το μήνα
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
Στη μονογονεική οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα
Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τα κριτήρια ένταξης στο Επίδομα Στέγασης

Α) Εισοδηματικά κριτήρια
Β) Περιουσιακά κριτήρια
Γ) Κριτήριο διαμονής


Υποβολή της αίτησης
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση  που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.epidomastegasis.gr. Η προθεσμία για την αίτηση είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου/των τέκνου/των στο νοικοκυριό δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά  από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση  που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη , η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής της δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έντυπο συναίνεσης
2. Φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ
4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού

Επιπλέον δικαιολογητικό που θα χρειαστεί λόγω διασταυρώσεων θα πρέπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία χορήγησης του ανωτέρου επιδόματος ( άδεια διαμονής στους αλλοδαπούς, φορολογικές δηλώσεις (Ε1),οποιοδήποτε έγγραφο οικογενειακής κατάστασης).

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

Παροχή δωρεάν  φαρμακευτικής περίθαλψης σε  ανασφάλιστους πολίτες (υπ’αρ.Α3 (γ) / ΓΠ/οικ.25/32 ΚΥΑ ΦΕΚ 908/2016 τ.β)
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΗΔΙΚΑ).
 
Αφορά Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνιμους κατοίκους που προέρχονται από χώρες που ανήκουν στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.

Να είναι κάποιος άνεργος ή να αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, πρόβλημα υγείας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία
2. Μία φωτογραφία (σε περίπτωση που κατατίθενται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς και όλων των σελίδων του διαβατηρίου, ή Άδειας Παραμονής
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους Ε1 και εκκαθαριστικό Εφορίας.
6. Αποδεικτικό κατοικίας ( μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ) ή βεβαίωση  μονίμου κατοικίας.

7. Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ